label.png
banner.jpg

Statut - informacja o zamiarze zmiany

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

I. Przepisy ogólne.

§1.

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Zawoi z dnia 28 stycznia 1949r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach/Dz. U. Nr. 85, poz. 539/
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym/Dz. U. Nr.16, poz.95, Nr.34, poz. 199 i Nr. 43, poz. 253 /
 3. Ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr. 32, poz. 191 i Nr. 43, poz. 253 /
 4. Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr. 34, poz. 198 i Nr. 43, poz. 253 /
 5. Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr. 34/ 144, poz. 493/
 6. Niniejszego statutu.

§ 2.

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjna kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 

§ 3.

Siedzibą Biblioteki jest wieś Zawoja a terenem jej działania Gmina Zawoja.

 

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi
 

§ 5.

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
 

§ 6.

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła , a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

 

II. Cele i zadania biblioteki

§ 7.

Biblioteka służy rozwoju potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury
 

§ 8.

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
 1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczegółowym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechnienia kultury,organizacjami i stowarzyszeniami w rozwoju i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
 

§ 9.

Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 10.

 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który decyduje o jej działalności, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej organizację i funkcjonowanie.
 2. Kierownika Biblioteki powołuje Zarząd w drodze powierzenia lub konkursu.
  Kadencja Kierownika trwa 5 lat i może być przedłużona po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta , Dyrektora GCKPiT i Komisji Kultury Promocji i Turystyki.
 3. Kierownika Biblioteki może odwołać Zarząd na wniosek Wójta, Dyrektora GCKPiT lub Komisji Rady Gminy ds. Promocji i Rozwoju Turystyki,Kultury,Sportu i Ochrony Srodowiska.

   

§ 11.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, w miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki po konsultacji z Wójtem Gminy Zawoja.

 

§ 12.

 1. Kierownik i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przepisach aktualnie obowiązujących w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad, i trybu stwierdzenia kwalifikacji, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach upowszechniania kultury.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przepisach aktualnie obowiązujących w sprawie zasad wynagradzania pracowników na zasadach określonych instytucji kultury.
 

§ 13.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, dwie filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§ 14.

Szczegółową organizację Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik Biblioteki w regulaminie organizacyjnym.

 

§ 15.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 16.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Zawoja

 

§ 17.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§ 18.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 

§ 19.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zaopiniowany przez Komisję Rady Gminy ds. Promocji i Rozwoju Turystyki, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska.
 2. Kierownik Biblioteki składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego.
 

§ 20.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 21.

Z chwilą uchwalenia niniejszego statutu traci w całości ważność dotychczasowy statut Biblioteki Publicznej w Zawoi.


Zawoja 30 III 2000 r. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pająk